Algemene voorwaarden Vertigo Coasting B.V.De besloten vennootschap Vertigo Coasting B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80374999 en is gevestigd aan Postbus 208 (3400 AE) te IJsselstein.


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:


Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s). 

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Possibol E-Com Pro Programma.

Online coaching: Een Gebruiker kan gebruik maken van online coaching.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit.


Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons. 


Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.


Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.


Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.


Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:

je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;

je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;

je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en

wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.


Betaling

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij - uiteraard - verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.  


Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren.


Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht. 


Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account. 


Annuleringsvoorwaarden en garantie

1. Zowel Vertigo Coasting B.V. als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

A. een verzoek tot faillissement;

B. (voorlopige) surseance; • of schuldsanering, wordt ingediend, zonder enige verplichting van Vertigo Coasting B.V. tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. De Opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Vertigo Coasting B.V. de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

3. Vertigo Coasting B.V. heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.

4. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:


(Online) Programma: bij het volgen van een programma, geldt het volgende:

- De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft, omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training), direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de opdrachtgever heeft ingestemd. Daarmee doet de opdrachtgever afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht.


Voor Possibol E-Com Pro, gelden de volgende uitzonderingen om toch aanspraak te maken op het herroepingsrecht:

– Voor het deelnemen aan een programma is 100% inzet gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede combinatie blijkt tussen Opdrachtgever en Vertigo Coasting B.V., of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er, ondanks het afstand nemen van de bedenktijd/herroepingsrecht een garantietermijn tot en met 7 dagen na aanvang van het programma. 

- Als je niet tevreden bent of tussendoor besluit om te stoppen met de samenwerking, om wat voor reden dan ook, dan dien je dit binnen 7 dagen na het sluiten van deze overeenkomst schriftelijk per mail op te zeggen. Na deze 7 dagen ontvang je je geld niet meer terug.

- Ook krijg jij je geld niet terug als je meer dan de eerste 10% van het beeldmateriaal van de hoofdmodule Possibol E-Com Pro hebt bekeken die wij beschikbaar stellen. Je mag er vanuit gaan dat Possibol E-Com Pro zich volledig inspant om er een succesvol traject van te maken.Toegang en gebruik Programma

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s en onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen. 


Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.


Bij overtreding van het bovenstaande:

ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot het Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding; 

hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de door ons geleden schade;

zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs. 


Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over het Possibol E-Com Pro Programma die schadelijk voor ons zijn.  


Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende communities.


Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen.


Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons. 


Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.


Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. 


De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


Garanties:


Wij garanderen je 1 winstgevend product als je ons traject volgt.

Vind je geen winstgevend product? Dan kopen wij je voorraad over.

Dat betekend dat je letterlijks niks te verliezen hebt.

Er zitten een paar voorwaarden aan deze garantie:


1. Je maakt binnen 60 dagen de hele cursus af

2. Je zet minimaal 2 producten op bol.com binnen 60 dagen

3. Je laat de producten minimaal 2 weken live staan


Maak je geen verkopen in die 2 weken dat ze live staan?

Dan kopen wij je voorraad over tot 500 euro per product!Online Coaching 

Possibol biedt naast de content ook coaching aan. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten.


Beëindiging van onze dienstverlening


Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die van toepassing is. 


Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.


Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.


Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (support@possibol.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.